Aarhus Universitets segl

Digital aktivisme

Formål: SHAPE Digital Aktivisme dækker over to relaterede eksperimentelle forskningsprojekter og en række aktiviteter fokuseret på græsrods- og det aktivistiske potentiale i digitale og web-infrastrukturer. De overordnede formål i projektet er: 

  1. At udvikle nye teoretiske og analytiske forståelser af, hvad demokratisk borgerengagement og deltagelse er i lyset af forandringer i digitale infrastrukturer.  

  1. At undersøge praktisk og eksperimentelt hvordan græsrodsteknologiske infrastrukturer potentielt skaber nye visioner og praksisser for borgerengagement og deltagelse.  

  1. At kommunikere græsrodsteknologiske praksisser og refleksioner over deres værdi til en bredere offentlighed.  

BAGGRUND

Selvom ‘demokrati’ af mange opfattes som et universelt ideal, er projektets overordnede antagelse, at forestillingen om demokratisk borgerdeltagelse er tæt forbundet med en rumlig og tidslig organisering – dvs. en infrastruktur – som varierer i kontekst og over tid. I en nutidig ’digital’ kontekst er vi vidner til, hvordan nettet udvikler sig fra at være dokumentbaseret til at være databaseret: en stor, delt database eller et såkaldt "semantisk net", som kan organiseres, forbindes og behandles ved brug af f.eks. kunstig intelligens, men hvor mekanismerne for, hvilke data der forbindes, af hvem, hvordan, hvor længe samt til hvilke formål osv. bliver mere og mere uigennemskuelige. Projektets hovedantagelse er, at denne infrastrukturelle udvikling påvirker forståelsen af demokratisk borgerdeltagelse – dvs. hvad det vil sige at deltage, engagere sig og ’have en stemme’. Omvendt foreslår projektet også, at disse nye forståelser påvirker praksis for skabelse af infrastrukturer på nettet. 

SPØRGSMÅL

I stedet for at spørge, hvordan teknologi (computeren, internettet, den massive dataficering, kunstig intelligens osv.) understøtter, udfordrer eller modvirker demokratisk deltagelse, bør man derfor spørge, hvordan forestillingerne og idealerne om demokratisk borgerdeltagelse forandres med de aktuelle udviklinger i teknologiske infrastrukturer, samt hvilke alternative visioner det skaber grobund for? Med andre ord: hvilke visioner for organisatoriske og tekniske infrastrukturer skaber udviklingen, og hvilke nye forståelser af demokratisk deltagelse indebærer det potentielt?

METODER

Inden for græsrodsmedier og internetaktivisme (f.eks. intervenerende, taktiske, aktivistiske og kunstneriske medie- og internetpraksisser) er der en lang tradition for at eksperimentere kritisk med deltagelse og engagement. Det omfatter blandt andet udviklingen af nye forståelser af, hvordan teknologiske infrastrukturer spejler sociale og kulturelle idealer og produktionen af digitale objekter, som er tilpasset efter disse idealer. Projektets teoretiske og analytiske grundlag baserer sig derfor på analyser af aktuelle, kulturelle infrastrukturelle praksisser funderet i græsrodsmedier og internetaktivisme og relaterer dem mere bredt til kulturelle studier af software og netværk. I et bredere perspektiv er det derudover hensigten at undersøge og praktisk eksperimentere med, hvordan græsrodsmedier og internetaktivisme kan skabe grobund for alternative infrastrukturer. 

Undersøgelsen følger to spor: 

  • Søgeinfrastrukturer: ’Søgning’ er specifikt relevant, fordi det både udgør en af de mest almindelige brugeraktiviteter, og fordi det er et vigtigt element i udviklingen af nettet og kunstig intelligens. Forskningen adresserer ’fremtidens søgning’ ved at undersøge chatbots og mis/desinformation gennem eksplorative (auto)etnografier og alternative søgemaskiner. Projektet følger ny udvikling inden for internetsøgning og nye protokoller for disse i det kommende EU-finansierede Open Web Index og belyser desuden internetbrugeres handleevner, når de søger online gennem en række af offentlige workshops i Aarhus og i udlandet.  

  • Publiceringsinfrastrukturer: Projektet deltager i og følger udviklingen af en ny platform, ServPub, til hybrid publicering, f.eks. udgivelse på tværs af digitale og printede udgaver. Publicering er særligt relevant for SHAPE, fordi feltet historisk er nært knyttet til demokratiske udviklinger. I dette tilfælde arbejder vi med digitale græsrodsbevægelser og udforsker wiki-to-print forsknings- og videnspublicering. Undersøgelsen sætter spørgsmålstegn ved opfattelser af brug, vedligehold, hosting og service samt ved, hvordan autonome netværk producerer visioner og praksisser, der (som modpol til ’outsourcing’) imødegår den store tech-cloud (’big tech’). Se: https://darc.au.dk/projects/servpub-infrastructures-of-publishing 

PI

Christian Ulrik Andersen

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab

Co-PI

Winnie Soon

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab

Pablo Velasco

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab

Postdoc

Renée Ridgway

Postdoc Institut for Kommunikation og Kultur - SHAPE - Shaping Digital Citizenship